УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛЕН И ДУХОВЕН ВЪЗХОД „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ ТЪРНОВСКИ“

Раздел I. Общи разпоредби

Член 1.1.Статут.

(1) Сдружение за национален и духовен възход „Св. Патриарх Евтимий Търновски“ е юридическо лице – сдружение с нестопанска цел, създадено за осъществяване на дейност в частна полза по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което по-долу в настоящия устав ще бъде наричано за краткост „Сдружението”.

(2) Сдружението е доброволно обединение на физически и юридически лица на основата на общи професионални и идейни интереси в сферата на културата, образованието, науката, социалната интеграция и подкрепа.

(3) Сдружението не отговаря за задълженията на членовете си. Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението. Отговорността на членовете на сдружението е до размера на предвидените в устава имуществени вноски.

Член 1.2. Наименование, печат и емблема.

(1). Наименованието, под което Сдружението осъществява дейността си, е

Сдружение за национален и духовен възход „Св. Патриарх Евтимий Търновски“.

Наименованието може да се изписва допълнително и на английски език, както следва:

Association for National and Spiritual Rise “St. Patriarch Evtimiy Tarnovksi”.

(2).Всяко писмено изявление от името на Сдружението, трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ номер.

(3).Сдружението има печат и емблема, чиито вид се определя от управителния му орган.

Член 1.3.Седалище и адрес на управление.

(1).Седалището на Сдружението е в ……………………………………………….. (2).Адресът на управление на Сдружението е:

…………………………………………………………………………………………………

Член 1.4.Срок.

Сдружението се учредява за …………… срок.

Член 1.5.Вид дейност, осъществявана от Сдружението.

Сдружението е организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

Раздел II. Цели и средства за тяхното постигане, предмет на дейност, имущество и фондове.

Член 2.1.Цели на Сдружението и средства за тяхното постигане. (1).Целите на Сдружението са:

 • Създаване на програми, подкрепа на проекти и инициативи насочени към национален и духовен възход на България и българите (включително и тези в чужбина) в сферата на:

• Културата, образованието, науката, социалната интеграция и подкрепа;

• Насърчаванe на духовното израстване в унисон с българските национални и

духовно православни традиции и съвременни тенденции;

(2).За постигане на целите си Сдружението осъществява следните дейности:

• Проектиране, изграждане, възстановяване и опазване на православни храмове,

училища, музеи, читалища и др.

• Съхраняване и възстановяване на значими обекти на българското културно

историческо наследство;

• Подкрепа за развитие на български даровити деца;

• Социална подкрепа на обществено значими личности с принос за развитието на

културата, образованието, науката и обществото;

• Социална подкрепа на уязвими членове на обществото;

• Издателска и друга дейност свързана с популяризиране целите на сдружението.

(3).За постигане целите на Сдружението и при осъществяване на средствата за това, Сдружението използва финансови средства от членски внос, целево финансиране /включително по международни програми/, дарения, завещания и спонсорство, собствена стопанска дейност, осъществявана в съответствие с разпоредбите на ЗЮЛНЦ, субсидии от общински или държавния бюджет, други източници които законът позволява.

(4).Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, но само когато тези стопански дейности са, свързани с предмета на основната нестопанска дейност. Приходите от извършваната стопанска дейност ще се използват само за постигане на целите на сдружението и при осъществяване на средствата за това.

Член 2.2.Предмет на дейност.

(1).Предметът на дейност на Сдружението е: Проектиране, изграждане, възстановяване и опазване на православни храмове, училища, музеи, читалища и др. Съхраняване и възстановяване на значими обекти на българското културно историческо наследство. Подкрепа за развитие на български даровити деца. Социална подкрепа на обществено значими личности с принос за развитието на културата, образованието, науката и обществото. Социална подкрепа на уязвими членове на обществото. Издателска и друга дейност свързана с популяризиране целите на сдружението.

(2).Сдружението осъществява своята дейност въз основа на действащата нормативна уредба в Република България, настоящия Устав и решенията на органите си.

(3).Сдружението може да членува в други организации.

Член 2.3.Имущество и фондове.

(1).Имуществото на Сдружението се състои от вещни права, парични средства, вземания, права на интелектуална собственост и други имуществени права.

(2).Имуществото на Сдружението се формира от:

1.членски внос;

2.целево финансиране /включително по международни програми/;

3.дарения, завещания и спонсорство;

4.приходи от собствена стопанска дейност, осъществявана в съответствие с разпоредбите на ЗЮЛНЦ;

5.субсидии от общински или държавния бюджет;